โรงรับจำนำของรัฐ
โรงรับจำนำของรัฐ
 
 
 
  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  การเคหะแห่งชาติ
  กรมการปกครอง
  กระทรวงการคลัง
  สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
 
โรงรับจำนำของรัฐ
โรงรับจำนำของรัฐ
  
 
โรงรับจำนำของรัฐ
 
 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภานนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งนายช่าง

 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภานนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งสมุห์บัญชี ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก

 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภานนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งนายช่าง (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งสมุห์บัญชีปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก(ภาคทฤษฎี)

 ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัว ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งสมุห์บัญชี(จังหวัดพิษณุโลก)"

 ใบสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลและตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีจังหวัดพิษณุโลก" ภาคสัมภาษณ์์

 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง "สมุห์บัญชี ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก"

 ประกาษรายชื่อผู้มีสิทธิพร้อมด้วยเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเรียบเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกบุคคลภานนอกเพื่อบรรจำและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ในตำแหน่ง "นักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งนายช่าง"

 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลและตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีจังหวัดพิษณุโลก" ภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ

 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ในตำแหน่งนักบริหารทรัพยาการบุคคล และตำแหน่งนายช่าง

 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล"

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลและตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี(จังหวัดพิษณุโลก)"

อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 7500, 0 2281 8913 ต่อ 101 – 122