โรงรับจำนำของรัฐ
โรงรับจำนำของรัฐ
 
 
 
  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  การเคหะแห่งชาติ
  กรมการปกครอง
  กระทรวงการคลัง
  สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
 
โรงรับจำนำของรัฐ
โรงรับจำนำของรัฐ
  
 
โรงรับจำนำของรัฐ
 


 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ในตำแหน่งนักบริหารทรัพยาการบุคคล และตำแหน่งนายช่าง

 ใบสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ในตำแหน่งนักบริหารทรัพยาการบุคคล และตำแหน่งนายช่าง

 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล"

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลและตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี(จังหวัดพิษณุโลก)"

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี(จังหวัดพิษณุโลก)"

 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

 ผลการสอบสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง "สมุห์บัญชี ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน จังหวัดระยอง และจังหวัดพิษณุโลก (ภาคสัมภาษณ์)"

 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "พนักงานบันทึกข้อมูลและตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี(ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ)

 ผลการสอบสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง "สมุห์บัญชี ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน จังหวัดระยอง และจังหวัดพิษณุโลก (ภาคทฤษฎี)"

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลและตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี"

 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง "สมุห์บัญชี ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน จังหวัดระยอง และจังหวัดพิษณุโลก"

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล"

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี"

 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง "สมุห์บัญชี ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน จังหวัดระยอง และจังหวัดพิษณุโลก"

 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง "สมุห์บัญชี ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน จังหวัดระยอง และจังหวัดพิษณุโลก"

 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "พนักงานบันทึกข้อมูลและตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี"จังหวัดระยอง

 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "พนักงานบันทึกข้อมูลและตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี"จังหวัดระยอง(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี"

 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี"(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี"(จังหวัดระยอง)

 แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี"

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี"

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล(จังหวัดระยอง)"

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ "ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี(จังหวัดระยอง)"

 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งหนักงานบันทึกข้อมูลและพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งหนักงานบันทึกข้อมูลและพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 7500, 0 2281 8913 ต่อ 101 – 122