โรงรับจำนำของรัฐ
โรงรับจำนำของรัฐ
 
 
 
  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  การเคหะแห่งชาติ
  กรมการปกครอง
  กระทรวงการคลัง
  สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
   
 
ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์


"นายมานะ เกลี้ยงทอง"
ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
 
 
รองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
            

  นายโสภณ ตันประคองสุข           นายสุชาติ ขจรสายวงษ์    
      รองผู้อำนวยการ                        รองผู้อำนวยการ     
 
ผู้ตรวจสอบภายใน
                                     

              นายดนุชิต อติศัพท์      นางสาวธนาวดี มีจันทร์       นางสายบัว ศรีอุดมชัย
                     หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน     ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส    ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส   
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ
                          

   นายเจษฎา มะเยาะ            นายธวัชชัย เวชกาญจนา               นายสุรชัย บางบ่อ      
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ   ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ   ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ    
 
หัวหน้าฝ่าย
                       

         นางสุพัสตรา จันทร์ศรี       น.ส.จันทรพร หงษ์ทอง      นางสาวณฐมน เสือสมิง    
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน    หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
   
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 7500, 0 2281 8913 ต่อ 101 – 122