โรงรับจำนำของรัฐ
โรงรับจำนำของรัฐ
 
 
 
  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  การเคหะแห่งชาติ
  กรมการปกครอง
  กระทรวงการคลัง
  สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
   
 
ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์
 
นายวันชัย
วงศ์ปิ่นเพ็ชร

ผู้จัดการ สธ.1
นายอนันต์
ท้ายวัด

ผู้จัดการ สธ.2
นายประเทือง
นิ่มนุช

ผู้จัดการ สธ.3
นายรฐนนท์
นราเกษแก้ว

ผู้จัดการ สธ.4
       
นายอธิคม
จินวาลา

ผู้จัดการ สธ.5
นายยุทธการ
จัยสิน

ผู้จัดการ สธ.6
นายณัฐชัย
เพิ่มสิทธิ์

ผู้จัดการ สธ.7
นายพิชัย
มั่งคั่ง

ผู้จัดการ สธ.8
       
นางสาวนภัส
หลักคำ

ผู้จัดการอาวุโส สธ.9
นางสาวจงรักษ์
ทองดี

ผู้จัดการ สธ.10
นางสาวภัทรวรรณ
โกเศยะโยธิน

ผู้จัดการ สธ.11
นายภัทรชัย
จันทร์ศรี

ผู้จัดการอาวุโส สธ.12
       
นายธีนะพงศ์
พุกะทรัพย์

ผู้จัดการ สธ.13
นายถิรวุฒิ
พิมลพันธ์

ผู้จัดการ สธ.14
นายเสกสิทธิ์
สุคติ

ผู้จัดการ สธ.15
นายกันติพัฒน์
กัญจนสิริ

ผู้จัดการ สธ.16
       
นางสาวพรรณวิภา
ศดิพันธุ์

ผู้จัดการ สธ.17
นายสิทธิชัย
มหาเจริญสิริ

ผู้จัดการอาวุโส สธ.18
นายศุภชัย
ภูผิวผา

ผู้จัดการอาวุโส สธ.19
นายมนัส
โต๊ะสมัน

ผู้จัดการ สธ.20
       
นายณรงค์ชัย
กำแพงนิล

ผู้จัดการ สธ.21
นายเกตุ
ตรงคง

ผู้จัดการ สธ.22
นายฉัฐวัสส์
อินโองการ

ผู้จัดการอาวุโส สธ.23
นายเชษฐพร
ปานมีทรัพย์

ผู้จัดการ สธ.24
       
นายสมศักดิ์
บุญรักษา

ผู้จัดการ สธ.25
นางสาวพัชนีย์
มุกดาสนิท

ผู้จัดการ สธ.26
นายวสันต์
มูลนิล

ผู้จัดการ สธ.27
นาโชคธนพนธ์
สุดประเสริฐ

ผู้จัดการ สธ.28
       
นายต่อศักด
์ คล่องคำนวนการ

ผู้จัดการ สธ.29
นายรัชตภณ์
ผ่องอำไพ

ผู้จัดการ สธ.30
นายสมหมาย
พึ่งพุก

ผู้จัดการ สธ.31
นายจตุรงค์
ไหวดี

ผู้จัดการ สธ.32
       
   
นายโกศล
ทรัพย์ประเสริฐ

ผู้จัดการ สธ.33
นายนฤดล
คงพันธุ์

ผู้จัดการ สธ.34
นายภาสกร
มุขเจริญผล

ผู้จัดการ สธ.35
นายมานิตย์
วงศ์ยาไชย

ผู้จัดการ สธ.36
   
 
 
 
 
   
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 7500, 0 2281 8913 ต่อ 101 – 122