การกำกับการดูแลองค์กรที่ดี

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานในการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดขึ้นให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลบริหารงานและดำเนินงานให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญในการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยสาระสำคัญของ “กรอบการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์” ประกอบด้วย

  • บทบาทหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์อ่านต่อ
  • นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปี 2554อ่านต่อ
  • ระเบียบสำนักงานธนานุเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. ๒๕๕๔อ่านต่อ
  • แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสำนักงานธนานุเคราะห์(ปรับปรุงใหม่อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

-

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

-

กฏบัตรกลุ่มงานตรวจสอบภายในสำนักงานธนานุเคราะห์

กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม