การกำกับการดูแลองค์กรที่ดี

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานในการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดขึ้นให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลบริหารงานและดำเนินงานให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญในการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยสาระสำคัญของ “กรอบการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์” ประกอบด้วย

 • บทบาทหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์อ่านต่อ
 • นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปี 2554อ่านต่อ
 • ระเบียบสำนักงานธนานุเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. ๒๕๕๔อ่านต่อ
 • แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสำนักงานธนานุเคราะห์(ปรับปรุงใหม่อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

-

  กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

  -

  กฏบัตรกลุ่มงานตรวจสอบภายในสำนักงานธนานุเคราะห์

  กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม