สื่อประชาสัมพันธ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

ประกาศเจตนารมย์ผู้บริหาร

ขั้นตอนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร

กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ