โรงรับจำนำของรัฐ
โรงรับจำนำของรัฐ
 
 
 
  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  การเคหะแห่งชาติ
  กรมการปกครอง
  กระทรวงการคลัง
  สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
   
 
   การรับจำนำ

      คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ได้กำหนดวงเงินรับจำนำให้ สถานธนานุเคราะห์ ทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

           - การรับจำนำสิ่งของประเภท ทอง นาก เงิน หรือ ทอง นาก เงิน ที่เป็นรูปพรรณ รายละไม่เกิน 100,000 บาท

            - การรับจำนำสิ่งของประเภท เพชรที่เป็นรูปพรรณ รายละไม่เกิน 100,000 บาท การรับจำนำสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องเขียน เครื่องไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ รายละไม่เกิน 100,000 บาท

            - เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวัน

            - ผู้ใช้บริการสามารถขอผ่อนเงินต้นได้ และขอเพิ่มเงินต้นได้ หากทรัพย์จำนำนั้น มีมูลค่าสูงพอที่จะประเมินราคารับจำนำได้ 
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 7500, 0 2281 8913 ต่อ 101 – 122