โรงรับจำนำของรัฐ
โรงรับจำนำของรัฐ
 
 
 
  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  การเคหะแห่งชาติ
  กรมการปกครอง
  กระทรวงการคลัง
  สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
   
 
  รอบรั้วข่าวสาร สธค. เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2560
  ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2555
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน 2555
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2555
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2555

โรงรับจำนำของรัฐ
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 7500, 0 2281 8913 ต่อ 101 – 122