คำถามที่พบบ่อย

เมื่อทรัพย์หลุดจำนำไปแล้ว นำไปประมูลที่ไหน

สถานธนานุเคราะห์ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์จำนำของผู้ใช้บริการในแต่ละราย.


กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นทำการไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยแทน จะดำเนินการอย่างไร?

 

กรณีผู้ใช้บริการจะทำการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยแทนให้ดำเนินการดังนี้ .

 

- เจ้าของตั๋วพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาด้านหลังตั๋วจำนำ

- นำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของตั๋วกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำการแทน พร้อมสำเนา 1 ชุดมาติดต่อที่สถานธนานุเคราะห์ที่ใช้บริการที่ระบุไว้ในตั๋วจำนำ


กรณีตั๋วรับจำนำหายจะดำเนินการอย่างไร?

สถานธนานุเคราะห์ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์จำนำของผู้ใช้บริการในแต่ละราย.

กรณีผู้ใช้บริการทำตั๋วจำนำหาย และมีความประสงค์จะส่งดอกเบี้ย หรือไถ่ถอนทรัพย์จำนำคืน ให้เจ้าของตั๋วติดต่อที่สถานธนานุเคราะห์ที่ใช้บริการเป็นการด่วน


ระยะเวลาของทรัพย์จำนำเป็นเท่าใด?

สถานธนานุเคราะห์ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์จำนำของผู้ใช้บริการในแต่ละราย.

ภายในกำหนดทรัพย์จำนำนั้นจะหลุดเป็นสิทธิของสถานธนานุเคราะห์


สถานธนานุเคราะห์เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเท่าใด?

-เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

- เงินต้นมากกว่า 5,001 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

- เงินต้นมากกว่า 40,001 แต่ไม่เกิน 100,000 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวามคม 2560

 

*เฉพาะผู้มาจำนำใหม่ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560


สถานธนานุเคราะห์ให้บริการรับจำนำสิ่งของประเภทใดบ้าง?

สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งให้บริการรับจำนำ ดังนี้

- การรับจำนำสิ่งของประเภท ทอง นาก เงิน เพชร ที่เป็นรูปพรรณตั๋วฉบับละไม่เกิน 100,000 บาท

- การรับจำนำสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ ตั๋วฉบับละไม่เกิน 50,000 บาท

- ตั๋วรับจำนำแต่ละฉบับมีระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน ผู้มาใช้บริการสามารถส่งดอก จะขอผ่อนก่อนครบกำหนดได้ หรือเพิ่มเงินต้นได้หากทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่าที่ประเมินราคารับจำนำไว้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด

 

เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวัน


วัน- เวลา เปิดทำการของสถานธนานุเคราะห์?

สถานธนานุเคราะห์เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. , 13.00 - 16.30 น.