โรงรับจำนำของรัฐ
โรงรับจำนำของรัฐ
 
 
 
  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  การเคหะแห่งชาติ
  กรมการปกครอง
  กระทรวงการคลัง
  สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
   
 
วัน- เวลา เปิดทำการของสถานธนานุเคราะห์?
สถานธนานุเคราะห์เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. , 13.00 - 16.30 น.

สถานธนานุเคราะห์ให้บริการรับจำนำสิ่งของประเภทใดบ้าง?
สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งให้บริการรับจำนำ ดังนี้

- การรับจำนำสิ่งของประเภท ทอง นาก เงิน เพชร ที่เป็นรูปพรรณตั๋วฉบับละไม่เกิน 100,000 บาท
- การรับจำนำสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ ตั๋วฉบับละไม่เกิน 100,000 บาท
- ตั๋วรับจำนำแต่ละฉบับมีระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน ผู้มาใช้บริการสามารถส่งดอก จะขอผ่อนก่อนครบกำหนดได้ หรือเพิ่มเงินต้นได้หากทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่าที่ประเมินราคารับจำนำไว้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด

เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวัน

สถานธนานุเคราะห์เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเท่าใด?
อัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุเคราะห์

-เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
- เงินต้นมากกว่า 5,001 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
- เงินต้นมากกว่า 10,001 แต่ไม่เกิน 40,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน*
- เงินต้นมากกว่า 40,001 แต่ไม่เกิน 100,000 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวามคม 2560
*เฉพาะผู้มาจำนำใหม่ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาของทรัพย์จำนำเป็นเท่าใด?
สถานธนานุเคราะห์ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์จำนำของผู้ใช้บริการในแต่ละราย
ไว้เป็นเวลา 4 เดือน 30 วัน หรือประมาณ 5 เดือน หากผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยหรือไม่ไถ่ถอนคืน
ภายในกำหนดทรัพย์จำนำนั้นจะหลุดเป็นสิทธิของสถานธนานุเคราะห์

กรณีตั๋วรับจำนำหายจะดำเนินการอย่างไร?
กรณีผู้ใช้บริการทำตั๋วจำนำหาย และมีความประสงค์จะส่งดอกเบี้ย หรือไถ่ถอนทรัพย์จำนำคืน
ให้เจ้าของตั๋วติดต่อที่สถานธนานุเคราะห์ที่ใช้บริการเป็นการด่วน


กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นทำการไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยแทน จะดำเนินการอย่างไร?
กรณีผู้ใช้บริการจะทำการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยแทนให้ดำเนินการดังนี้


- เจ้าของตั๋วพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาด้านหลังตั๋วจำนำ
- นำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของตั๋วกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำการแทน
พร้อมสำเนา 1 ชุดมาติดต่อที่สถานธนานุเคราะห์ที่ใช้บริการที่ระบุไว้ในตั๋วจำนำ


เมื่อทรัพย์หลุดจำนำไปแล้ว นำไปประมูลที่ไหน
- เมื่อทรัพย์หลุดเป็นสิทธิ์ของสำนักงานธนานุเคราะห์แล้ว จำนำมาเปิดประมูล ณ สำนักงานธนานุเคราะห์ (อาคาร 8) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
 
โรงรับจำนำของรัฐ
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 7500, 0 2281 8913 ต่อ 101 – 122