โรงรับจำนำของรัฐ
โรงรับจำนำของรัฐ
 
 
 
  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  การเคหะแห่งชาติ
  กรมการปกครอง
  กระทรวงการคลัง
  สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
   
 
  วิสัยทัศน์(vision)

     “เป็นสถาบันรับจำนำของรัฐบาลด้วยบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
และยึดหลักธรรมาภิบาล”

 
 
   พันธกิจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

     1. สนองนโยบายรัฐโดยการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

     2. บริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสถานะทางการเงินที่มั่นคง

     3. การบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กร

     4. รักษาและสร้างประโยชน์จากการเป็นสถาบันมาตรฐานในการรับจำนำด้วยความเชี่ยวชาญ บริการที่รวดเร็วด้วยความเต็มใจ โปร่งใส เอื้ออาทร เสมอภาค เป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
 
ภารกิจของสำนักงานธนานุเคราะห์

     1. ประกอบกิจการรับจำนำ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ซึ่งทรัพย์สิน ต่าง ๆ รวมทั้งการถือสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอันจำเป็น หรือ ยังประโยชน์แก่ การจัดตั้ง หรือการบริหารงานสำนักงานธนานุเคราะห์

     2. การกู้ยืมเงินเพื่อกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย วิธีงบประมาณ

     3. ดำเนินการธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
   
โรงรับจำนำของรัฐ
 
   
โรงรับจำนำของรัฐ
อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 7500, 0 2281 8913 ต่อ 101 – 122