วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการบริการรับจำนำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. สนองนโยบายโดยการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน
2. ดำเนินธุรกิจการรับจำนำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
3. รักษามาตรฐานการรับจำนำด้วยความเชี่ยวชาญ โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. การบริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการเติบโตและสถานะทางการเงินที่มั่นคง
ภารกิจของสำนักงานธนานุเคราะห์
1. ประกอบกิจการรับจำนำ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ซึ่งทรัพย์สิน ต่าง ๆ รวมทั้งการถือสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอันจำเป็น หรือ ยังประโยชน์แก่ การจัดตั้ง หรือการบริหารงานสำนักงานธนานุเคราะห์
2. การกู้ยืมเงินเพื่อกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย วิธีงบประมาณ
3. ดำเนินการธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น