กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR).

Image Description
มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้มีรายได้น้อย ปีงบฯ 2561
วันที่ 12 มค 2561

มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้มีรายได้น้อย ปีงบฯ 2561

Image Description
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานธนานุเคราะห์ สาขา 39
วันที่ 12 มค 2561

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานธนานุเคราะห์ สาขา 39

Image Description
สร้างความสามัคคีภายในองค์กร
วันที่ 12 มค 2561

สร้างความสามัคคีภายในองค์กร

Image Description
สธค.ปลูกจิต คิดอาสา พัฒนาตนเพื่อชุมชนและสังคม (CG&CSR)
วันที่ 12 มค 2561

สธค.ปลูกจิต คิดอาสา พัฒนาตนเพื่อชุมชนและสังคม (CG&CSR)

Image Description
ธนานุเคราะห์คู่คิด มิตรร่วมทาง สร้างอาชีพแก่ชุมชน
วันที่ 12 มค 2561

ธนานุเคราะห์คู่คิด มิตรร่วมทาง สร้างอาชีพแก่ชุมชน

Image Description
สธค. มอบทุนการศึกษาเพื่อสรรค์สร้างสังคมร่วมกับพันธมิตร
วันที่ 12 มค 2561

สธค. มอบทุนการศึกษาเพื่อสรรค์สร้างสังคมร่วมกับพันธมิตร