กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR).

Image Description
สนับสนุนเงินเพื่อมอบให้ กระทรวง พม.นำไปจัดซื้อรถเข็น (Wheelchair)
วันที่ 12 มค 2561

สนับสนุนเงินเพื่อมอบให้ กระทรวง พม.นำไปจัดซื้อรถเข็น (Wheelchair)

Image Description
กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง การบริหารเงินและการดูทองคำเบื้องต้น แก่ประชาชนที่สนใจ
วันที่ 12 มค 2561

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง การบริหารเงินและการดูทองคำเบื้องต้น แก่ประชาชนที่สนใจ

Image Description
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มีรายได้น้อยปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 มค 2561

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มีรายได้น้อยปีการศึกษา 2563

Image Description
ช่วยเหลือสังคมและชุมชนในพื้นที่ “โครงการ“สธค.แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”
วันที่ 12 มค 2561

ช่วยเหลือสังคมและชุมชนในพื้นที่ “โครงการ“สธค.แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”

Image Description
ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดทำศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณ์ชนเผ่าของราษฎรพื้นที่สูง
วันที่ 12 มค 2561

ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดทำศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณ์ชนเผ่าของราษฎรพื้นที่สูง

Image Description
สร้างความสามัคคีภายในองค์กร สานสัมพันธ์น้องพี่ กีฬาสี สธค.
วันที่ 12 มค 2561

สร้างความสามัคคีภายในองค์กร สานสัมพันธ์น้องพี่ กีฬาสี สธค.

Image Description
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มีรายได้น้อย
วันที่ 12 มค 2561

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มีรายได้น้อย

Image Description
สถานธนานุเคราะห์ สาขา 38 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม กับชุมชนในพื้นที่ โดยการสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุง ห้องปฐมพยาบาลให้โรงเรียนวัดเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม
วันที่ 12 มค 2561

สถานธนานุเคราะห์ สาขา 38 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม กับชุมชนในพื้นที่ โดยการสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุง ห้องปฐมพยาบาลให้โรงเรียนวัดเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม

Image Description
จัดโครงการโดยการบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ มีกลุ่มฝึกอาชีพจำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ฝึกอาชีพตัดผมชายและนวดแผนไทย หลักสูตร 3 เดือน และ 6 เดือน จำนวน 30 คน
วันที่ 12 มค 2561

จัดโครงการโดยการบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ มีกลุ่มฝึกอาชีพจำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ฝึกอาชีพตัดผมชายและนวดแผนไทย หลักสูตร 3 เดือน และ 6 เดือน จำนวน 30 คน

Image Description
มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้มีรายได้น้อย ปีงบฯ 2561
วันที่ 12 มค 2561

มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้มีรายได้น้อย ปีงบฯ 2561

Image Description
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานธนานุเคราะห์ สาขา 39
วันที่ 12 มค 2561

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานธนานุเคราะห์ สาขา 39

Image Description
สร้างความสามัคคีภายในองค์กร
วันที่ 12 มค 2561

สร้างความสามัคคีภายในองค์กร

Image Description
สธค.ปลูกจิต คิดอาสา พัฒนาตนเพื่อชุมชนและสังคม (CG&CSR)
วันที่ 12 มค 2561

สธค.ปลูกจิต คิดอาสา พัฒนาตนเพื่อชุมชนและสังคม (CG&CSR)

Image Description
ธนานุเคราะห์คู่คิด มิตรร่วมทาง สร้างอาชีพแก่ชุมชน
วันที่ 12 มค 2561

ธนานุเคราะห์คู่คิด มิตรร่วมทาง สร้างอาชีพแก่ชุมชน

Image Description
สธค. มอบทุนการศึกษาเพื่อสรรค์สร้างสังคมร่วมกับพันธมิตร
วันที่ 12 มค 2561

สธค. มอบทุนการศึกษาเพื่อสรรค์สร้างสังคมร่วมกับพันธมิตร