ประชาสัมพันธ์องค์กร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ได้ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้รับผลการประเมิน ITA “ระดับ AA ด้วยคะแนน 95.14”

นำส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในโครงการสนันสนุนคุณภาพการศึกษาแก่บุตรผู้มาใช้บริการสถานธฯานุเคราะห์ ปีงบประมาณ 2564

นำส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในโครงการสนันสนุนคุณภาพการศึกษาแก่บุตรผู้มาใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ ปีงบประมาณ 2564

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน ฝ่ายบริการการเงิน สำนักงานธนานุเคราะห์ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน ฝ่ายบริการการเงิน สำนักงานธนานุเคราะห์ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องการประมูลทรัพย์หลุดจำนำประเภทเบ็ดเตล็ดผ่านระบบ ZOOM CONFERENCE

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องการประมูลทรัพย์หลุดจำนำประเภทเบ็ดเตล็ดผ่านระบบ ZOOM CONFERENCE

ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Chatbot)

ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Chatbot)

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องการประมูลทรัพย์หลุดจำนำประเภทเบ็ดเตล็ดผ่านระบบ ZOOM CONFERENCE

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องการประมูลทรัพย์หลุดจำนำประเภทเบ็ดเตล็ดผ่านระบบ ZOOM CONFERENCE

ประกาศรับสมัครเข้าคัดเลือกทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 "ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี"

ประกาศรับสมัครเข้าคัดเลือกทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 "ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี"

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องการประมูลทรัพย์หลุดจำนำประเภทเบ็ดเตล็ดผ่านระบบ ZOOM 39CONFERENCE

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องการประมูลทรัพย์หลุดจำนำประเภทเบ็ดเตล็ดผ่านระบบ ZOOM CONFERENCE สถานธนานุเคราะห์ 39

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องการประมูลทรัพย์หลุดจำนำประเภทเบ็ดเตล็ดผ่านระบบ ZOOM CONFERENCE

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องการประมูลทรัพย์หลุดจำนำประเภทเบ็ดเตล็ดผ่านระบบ ZOOM CONFERENCE

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์หลุดจำนำคืนช่วง COVID - 19

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการทรัพย์หลุดจำนำ ฝ่ายบริการการเงิน

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการทรัพย์หลุดจำนำ ฝ่ายบริการการเงิน

ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด

ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให่เป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ฺ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให่เป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ฺ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการทรัพย์หลุดจำนำ ฝ่ายบริการการเงิน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการทรัพย์หลุดจำนำ ฝ่ายบริการการเงิน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด และตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการทรัพย์หลุดจำนำ ฝ่ายบริการการเงิน

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด และตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการทรัพย์หลุดจำนำ ฝ่ายบริการการเงิน

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการทรัพย์หลุดจำนำ ฝ่ายบริการการเงิน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการทรัพย์หลุดจำนำ ฝ่ายบริการการเงิน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลีดิจิทัลและการตลาด

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลีดิจิทัลและการตลาด

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติการ สำนักผู้อำนวยการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติการ สำนักผู้อำนวยการ

ประกาศรายชื่อผู้ขอทุนการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มีรายได้น้อยประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อผู้ขอทุนการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มีรายได้น้อยประจำปีงบประมาณ

7 Aug 2020

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง "การบริหารเงินและการดูทองคำเบื้องต้น"

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง "การบริหารเงินและการดูทองคำเบื้องต้น"

06 Aug 2020

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติการ สำนักผู้อำนวยการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติการ สำนักผู้อำนวยการ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติการ สำนักผู้อำนวยการ

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติการ สำนักผู้อำนวยการ

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน งานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (งานพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม)

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน งานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (งานพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม)

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน งานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน งานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติการ สำนักผู้อำนวยการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร งานนิติการ สำนักผู้อำนวยการ

24 June 2020

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานธนานุเคราะห์

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานธนานุเคราะห์ 

22 May 2020

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

หลักเกณฑ์การพิจารณามอบทุนการศึกษา โครงการ “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มีรายได้น้อย” ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์การพิจารณาและใบสมัคร มอบทุนการศึกษาโครงการ “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มีรายได้น้อย”ประจำปีงบประมาณ 2563

ใบสมัครสอบพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

ใบสมัครสอบพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ 3 June 2020

การรับจำนำ

คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ได้กำหนดวงเงินรับจำนำให้สถานธนานุเคราะห์ ทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.  การรับจำนำสิ่งของประเภท ทอง นาก เงิน หรือ ทอง นาก เงิน เพรช ที่เป็นรูปพรรณ รายละไม่เกิน 100,000 บาท
  2. การรับจำนำสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องเขียนเครื่องไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ รายละไม่เกิน 100,000 บาท เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวัน ผู้ใช้บริการสามารถขอผ่อนเงินต้นได้ และขอเพิ่มเงินต้นได้ หากทรัพย์จำนำนั้นมีมูลค่าสูงพอที่จะ ประเมินราคารับจำนำได้

การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ

ทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง สำนักงานธนานุเคราะห์จะนำออกประมูลจำหน่ายด้วยวาจาแก่ประชาชนทั่วไป ณ อาคารสำนักงานธนานุเคราะห์ (อาคาร 8 ) ชั้น 1 บริเวณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยจะทำการประมูลทรัพย์หลุดจำนำทุกวันอังคาร – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดระยะเวลาของทรัพย์จำนำ

สำนักงานธนานุเคราะห์ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์จำนำของผู้ใช้บริการในแต่ละรายไว้เป็นเวลา 4 เดือน 30 วัน หรือประมาณ 5 เดือน ถ้าหากผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลากว่า 4 เดือน และไม่ไถ่คืนภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สถานธนานุเคราะห์ประกาศบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ย ทรัพย์จำนำนั้นก็จะหลุดเป็นสิทธิของสถานธนานุเคราะห์

การแจ้งตั๋วจำนำหาย

ถ้าตั๋วรับจำนำของผู้ใช้บริการเกิดการสูญหาย ผู้จำนำจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง ดังนี้ 

     1. แจ้งตั๋วจำนำหาย ณ สถานธนานุเคราะห์ที่ให้บริการ โดยการแจ้ง ชื่อพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
     2. สถานธนานุเคราะห์จะออกเอกสารการแจ้งตั๋วหาย ให้กับผู้ใช้ บริการเพื่อนำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่
     3. ผู้ใช้บริการนำใบแจ้งตั๋วหายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ในท้องที่ที่รับผิดชอบ เพื่อลงบันทึกประจำวัน
     4. ผู้ใช้บริการนำใบแจ้งความ และใบแจ้งตั๋วหาย มาติดต่อกับที่สถานธนานุเคราะห์ ที่ให้บริการเพื่อดำเนินการนามที่ผู้ใช้บริการต้องการต่อไป