การบริการของเรา

1.คู่มือการให้บริการการรับจำนำ

2.คู่มือการให้บริการการ Mobile Application

กระบวนการรับจำนำ

กระบวนการส่งดอกเบี้ย

กระบวนการ กรณี การไถ่ถอน

กระบวนการ กรณี การแบ่งไถ่ถอน

กระบวนการเพิ่มต้น

การมอบฉันทะ

กรณีตั๋วจำนำหาย

ส่งดอกเบี้ยผ่าน Counter Service