ราคาและการคำนวนราคากลาง

วันที่ประกาศ รายละเอียด DownLoad
21/04/2563

ราคากลางจ้างจัดทำบานประตูนิรภัยห้องมั่นคง (พร้อมประตูลูกกรงเหล็กภายใน), ตู้นิรภัยเก็บทรัพย์จำนำ และตู้นิรภัยเก็บเงินสด สำหรับใช้ประจำสถานธนานุเคราะห์ 41 (จังหวัดชลบุรี)

DownLoad
28/02/2563

ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563

DownLoad
24/03/2563

ราคากลาง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ 40 แห่งใหม่ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

DownLoad
03/03/2563

ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ 41 แห่งใหม่ จังหวัดชลบุรี

DownLoad
21/01/2563

ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล 

DownLoad
25/06/2562

ราคากลาง จัดซื้อเครื่องตรวจสอบเพชรสังเคราะห์ (CVD) จำนวน 41 เครื่อง

DownLoad