คณะผู้บริหารสำนักงานธนานุเคราะห์

Update 3 Jun 2020

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
ImageDescription

ผู้อำนวยการ prasong.p@pawn.co.th

นายประสงค์ พันธ์ลิมา

รองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
ImageDescription

รองผู้อำนวยการ sophon.to@pawn.co.th

นายโสภณ ตันประคองสุข

ImageDescription

รองผู้อำนวยการ suchart.ka@pawn.co.th

นายสุชาติ ขจรสายวงษ์

ผู้ตรวจสอบภายใน
ImageDescription

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

นายดนุชิต อติศัพท์

ImageDescription

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

นางสาวธนาวดี มีจันทร์

ImageDescription

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

นางรัตนาวดี อภัยนนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ
ImageDescription

ผู้เชียวชาญธุรกิจการรับจำนำ

นายเจษฎา มะเยาะ

ImageDescription

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ

นายธวัชชัย เวชกาญจนา

ImageDescription

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ

นายฉัฐวัสส์ อินโองการ

หัวหน้าฝ่าย
ImageDescription

นางสุพัสตรา จันทร์ศรี

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ImageDescription

นางสาวจันทรพร หงษ์ทอง

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

ImageDescription

นางสาวณฐมน เสือสมิง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป