คณะผู้บริหารสำนักงานธนานุเคราะห์

Update 3 Jun 2020

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
ImageDescription

ผู้อำนวยการ prasong.p@pawn.co.th

นายประสงค์ พันธ์ลิมา

รองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
ImageDescription

รองผู้อำนวยการ sophon.to@pawn.co.th

นายโสภณ ตันประคองสุข

ImageDescription

รองผู้อำนวยการ supastra.ch@pawn.co.th

นางสุพัสตรา จันทร์ศรี

ผู้ตรวจสอบภายใน
ImageDescription

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

นายดนุชิต อติศัพท์

ImageDescription

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

นางสาวธนาวดี มีจันทร์

ImageDescription

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

นางรัตนาวดี อภัยนนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ
ImageDescription

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ

นายธวัชชัย เวชกาญจนา

ImageDescription

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ

นางสาวนภัส หลักคำ

ImageDescription

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ

นายภัทรชัย จันทร์ศรี

ผู้จัดการฝ่าย
ImageDescription
นางสาวจันทรพร หงษ์ทอง

ผู้จัดการฝ่ายบริการการเงิน

ImageDescription
นางสาวดวงดาว ฟุ้งธีรกุล

ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

ImageDescription
นางมนต์ฤทัย อติศัพท์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร

ImageDescription
นางเนตรทราย โกศลรัฐ

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด