คณะผู้บริหารสำนักงานธนานุเคราะห์


ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
ImageDescription

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

รองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
ImageDescription

รองผู้อำนวยการ

นายโสภณ ตันประคองสุข

ImageDescription

รองผู้อำนวยการ

นายสุชาติ ขจรสายวงษ์

ผู้ตรวจสอบภายใน
ImageDescription

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

นายดนุชิต อติศัพท์

ImageDescription

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

นางสาวธนาวดี มีจันทร์

ImageDescription

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

นางสายบัว ศรีอุดมชัย

ImageDescription

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

นางรัตนาวดี อภัยนนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ
ImageDescription

ผู้เชียวชาญธุรกิจการรับจำนำ

นายเจษฎา มะเยาะ

ImageDescription

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ

นายธวัชชัย เวชกาญจนา

ImageDescription

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ

นายฉัฐวัสส์ อินโองการ

หัวหน้าฝ่าย
ImageDescription

นางสุพัสตรา จันทร์ศรี

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ImageDescription

นางสาวจันทรพร หงษ์ทอง

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

ImageDescription

นางสาวณฐมน เสือสมิง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป