การกำกับการดูแลองค์กรที่ดี (Corporate Governance)

   สำนักงานธนานุเคราะห์ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานในการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์กรเพื่อใช้เป็นการกำกับดูแลกิจการเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ไปทำหน้าที่ทางการบริหารเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม จึงได้นำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจพ.ศ.๒๕๖๒ มาปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการและกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรจะสามารถช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับได้เป็นอย่างดีอีกทั้งให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปภาพรวมทั้งหมดและเป็นการเสริมสร้างให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
  • หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒อ่านต่อ
  • นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๐อ่านต่อ
  • ผังหน่วยงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

-

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

-

กฏบัตรกลุ่มงานตรวจสอบภายในสำนักงานธนานุเคราะห์

บทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน

  • บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในอ่านต่อ

กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม