การกำกับการดูแลองค์กรที่ดี (Corporate Governance)

   สำนักงานธนานุเคราะห์ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานในการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์กรเพื่อใช้เป็นการกำกับดูแลกิจการเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ไปทำหน้าที่ทางการบริหารเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม จึงได้นำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจพ.ศ.๒๕๖๒ มาปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการและกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรจะสามารถช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับได้เป็นอย่างดีอีกทั้งให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปภาพรวมทั้งหมดและเป็นการเสริมสร้างให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
 • หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒อ่านต่อ
 • นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๐อ่านต่อ
 • ผังหน่วยงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

-

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์

-

กฏบัตรกลุ่มงานตรวจสอบภายในสำนักงานธนานุเคราะห์

บทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน

 • บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในอ่านต่อ

กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่มือปฏิบัติงาน

 • เล่มคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี63อ่านต่อ
 • คู่มือการใช้งาน Pawnshop On Mobileอ่านต่อ
 • คู่มือวัฒนธรรมองค์กรอ่านต่อ
 • ระเบียบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 2554อ่านต่อ
 • ระเบียบงานสารบรรณ59อ่านต่อ
 • ระเบียบประมวลจริยธรรม 2556อ่านต่อ
 • คู่มือจัดซื้อจัดจ้างอ่านต่อ
 • แบบฟอร์มจัดซื้อกรณีไม่ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่อ่านต่อ
 • แบบฟอร์มจัดซื้อกรณีมอบหมายเจ้าหน้าที่อ่านต่อ
 • แบบฟอร์มจัดจ้างอ่านต่อ
 • แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างกรณีพัสดุอ่านต่อ
 • .แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จะจัดซื้ออ่านต่อ
 • ภาคผนวกอ่านต่อ

กฎบัตรคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์