สื่อประชาสัมพันธ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

ประกาศเจตนารมย์ผู้บริหาร

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล

“การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตของธนานุเคราะห์”

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานและครอบครัว

อบรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร"

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานและครอบ62

“ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ”

ขั้นตอนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด กท.พม.62

อ่านต่อ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร

กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ