คำถามที่พบบ่อย.

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

- Facebook
- แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะบริการ

กรณีตั๋วรับจำนำหายจะดำเนินการอย่างไร?

1. ให้เจ้าของตั๋วมาติดต่อที่สถานธนานุเคราะห์ที่ใช้บริการเจ้าหน้าที่จะทำการออกใบแทนให้กับผู้ใช้บริการ

2. ผู้ใช้บริการนำใบแทนที่สถานธานุเคราะห์ออกให้ไปติดต่อที่สถานีตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน

3. นำใบบันทึกประจำวันและใบแทนที่สถานธนานุเคราะห์ออกให้กลับมาที่สถานธนานุเคราะห์เพื่อทำการส่งดอกหรือไถ่ถอน

(06 ก.พ. 2563)


ระยะเวลาของทรัพย์จำนำเป็นเท่าใด?

สถานธนานุเคราะห์ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์จำนำของผู้ใช้บริการในแต่ละราย.

ภายในกำหนดทรัพย์จำนำนั้นจะหลุดเป็นสิทธิของสถานธนานุเคราะห์

(17 ก.พ. 2563)


สถานธนานุเคราะห์เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเท่าใด?

-เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

- เงินต้น 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

- เงินต้น 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

- เงินต้น 20,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(01 ก.พ. 2561)

 


สถานธนานุเคราะห์ให้บริการรับจำนำสิ่งของประเภทใดบ้าง?

สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งให้บริการรับจำนำ ดังนี้

- การรับจำนำสิ่งของประเภท ทอง นาก เงิน เพชร ที่เป็นรูปพรรณตั๋วฉบับละไม่เกิน 100,000 บาท

- การรับจำนำสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ ตั๋วฉบับละไม่เกิน 50,000 บาท

- ตั๋วรับจำนำแต่ละฉบับมีระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน ผู้มาใช้บริการสามารถส่งดอก จะขอผ่อนก่อนครบกำหนดได้ หรือเพิ่มเงินต้นได้หากทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่าที่ประเมินราคารับจำนำไว้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด

เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวัน

(06 มี.ค. 2563)


วัน- เวลา เปิดทำการของสถานธนานุเคราะห์?

สถานธนานุเคราะห์เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์

เวลา 08.00 น. –  16.30 น.

(22 ธ.ค. 2563)