วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการบริการรับจำนำ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. สนองนโยบายรัฐในการสร้างโอกาส การเข้าถึงการรรับจำนำในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทางการเงินเฉพาะหน้า
2. ดำเนินธุรกิจการรับจำนำด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นผู้นำด้านการรรับจำนำ
3. ยกระดับมาตรฐานการรับจำนำด้วยความเชี่ยวชาญ โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. การบริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการเติบโตและสถานะทางการเงินที่มั่นคง
ภารกิจ
1. ประกอบกิจการรับจำนำ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ซึ่งทรัพย์สิน ต่าง ๆ รวมทั้งการถือสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอันจำเป็น หรือ ยังประโยชน์แก่ การจัดตั้ง หรือการบริหารงานสำนักงานธนานุเคราะห์
2. การกู้ยืมเงินเพื่อกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย วิธีงบประมาณ
3. ดำเนินการธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
แผนงาน / โครงการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

เป้าประสงค์

1.เพื่อให้ สธค. มีบทบาทและทิศทางที่ชัดเจนในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

2.ยกระดับการให้บริการรับจำนำเหนือคู่แข่งขัน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการรับจำนำ

3.เพื่อให้ สธค.จัดทำแผนและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจและเป้าหมาย ที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน

4.เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1 การให้บริการทางการเงินเพื่อการเข้าถึงของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงิน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

1. ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามบริบท

- ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่ สคร.  กำหนด

ไม่ต่ำกว่า 3

ไม่ต่ำกว่า 3.5

ไม่ต่ำกว่า 4

- งานวิเคราะห์ฯ

 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับการบริการให้เป็นเลิศสู่การเป็นผู้นำด้านการรับจำนำ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

2. พัฒนาการบริการรูปแบบใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการรับจำนำ

3. การบริหารจัดการลูกค้า (CRM)

- ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

 

ไม่ต่ำกว่า 4

ไม่ต่ำกว่า 4

ไม่ต่ำกว่า 4

- งานพัฒนาธุรกิจฯ

 

 

-งานการตลาดฯ

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายสาขา (BU)

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

4. การจัดทำแผนธุรกิจรายสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายสาขา

- ระดับความสำเร็จของแผนงาน BU รายสาขา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

- งานวิเคราะห์ฯ

- ผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการ

 

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

5. บริหารจัดการองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน (KM สู่ LO)

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ

7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก

- ระดับการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

 

 

 

 

 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาศักยภาพบทบาทคณะกรรมการอำนวยการ สธค.

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

8. พัฒนาบทบาทคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

-ระดับความสำเร็จโครงการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

- งานเลขานุการ

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

เป้าประสงค์ :    1. เพื่อให้ สธค. มีการบริหารต้นทุนเงินทุนที่เหมาะสมและการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่มีอยู่

               2. เพื่อให้ สธค. มีการวางแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทขององค์กรและยุทธศาสตร์ของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

9. บริหารต้นทุนเงินทุน

- DSCR เป็นไปตามเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า  1.01

ไม่น้อยกว่า  1.01

ไม่น้อยกว่า  1.01

- งานการเงิน

 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการบริหารแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและทิศทางตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

10. การจัดทำแผนการลงทุนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน

11. ขยายสาขาการให้บริการ

- ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

 

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95

- งานพัฒนาธุรกิจฯ

 

 

 

- งานโยธาและอาคารสถานที่

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในระยะยาว

เป้าประสงค์ :    1. เพื่อให้ สธค.มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพียงพอต่อการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ

                           2. เพื่อให้ สธค.มีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจากความผันผวนของราคาทองคำ

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงด้านรายได้และการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

12. บริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์

13. พัฒนาการตลาดเชิงรุก

 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้สุทธิจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ48.13

ตามแผน

ตามแผน

-งานบัญชีฯ

- งานประมูลฯ

- งานการตลาดฯ

 

 

กลยุทธ์ที่ 2   การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

14. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน (Scenario Analysis)จากผลกระทบของราคาทองคำผันผวน

- จำนวนครั้งของทดสอบสถานการณ์ทางการเงิน (Scenario Analysis)

1 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัล

เป้าประสงค์1. เพื่อให้ สธค.ได้นำแนวคิดนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการบริการและบริหารจัดการองค์กร

                           2. ส่งเสริมให้ สธค.ให้สอดคล้องกับแผนนวัตกรรมและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 1  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

15. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

16. เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล

- ระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้

 

 

 

1 ระบบ

2 ระบบ

2 ระบบ

- งานข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

กลยุทธ์ที่ 2      ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ส่วนงานรับผิดชอบในขั้นตอน

2562

2563

2564

17. จัดทำแผนแม่บทนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

- จัดทำแผนแม่บทนวัตกรรมแล้วเสร็จภายในกำหนดและนำนวัตกรรมไปใช้

-

แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2563

2 นวัตกรรม

- งานพัฒนาธุรกิจฯ

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชน

เป้าประสงค์ :    1. เพื่อให้ สธค.มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณธรรม (Good Governance) ทั้งในด้านบริหารจัดการควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในระบบธรรมาภิบาลและบริหารกิจการที่ดี

                        2. เพื่อให้ สธค. มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีและสามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1   การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้กับบุคลากรมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

18.บริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

19.อบรมความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน

- ผลการประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในทางดำเนินงาน

- ข้อร้องเรียนในภาพรวมลดลง

 

 

 

ร้อยละ 75

 

 

 

ร้อยละ 80

 

ร้อยละ 80

 

 

 

ร้อยละ 85

 

ร้อยละ 85

 

 

 

ร้อยละ 90

 

-งานเลขานุการ และธรรมาภิบาล

 

 

- งานนิติการ

 

 

กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

20. การบริหารจัดการระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- ร้อยละความสำเร็จตามแผน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 

 

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานธนานุเคราะห์

โดยสรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า

กลยุทธ์ที่ 1.1
การสร้างภาพลักษณ์

1. แผนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์

 โครงการที่ 1 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

 โครงการที่ 2 สร้าง แบรนด์องค์กร

-จำนวนกิจกรรมสร้างการรับรู้ไม่น้อยกว่า 3  กิจกรรม

 

2,710,000 บาท

(งบโฆษณาฯ)

500,000  บาท

(งบพิธีการฯ)

งานวิเคราะห์ฯ

2. แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกโรงรับจำนำ

-ดำเนินการได้ตามแผน

20,000 บาท

(งบพัฒนาบุคลากร)

5,950,000บาท

(งบซ่อมแซม)

งานวิเคราะห์ฯ

งานโยธา ฯ

กลยุทธ์ที่ 1.2 
การขยายพื้นที่การให้บริการ

3.แผนการขยายสาขาในการให้บริการ

-จำนวนสาขาที่ขยาย 2 แห่ง(สาขาที่ 40 และ 41)

44,527,560 บาท

งบลงทุน

สธ.40  20.06 ลบ.

สธ.41  24.46 ลบ.

งานโยธาฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 2.1

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

4.แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ

 โครงการที่  3 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านธุรกิจหลัก

โครงการที่  4  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านบริหารจัดการยุคใหม่

 

5.แผนพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน(Performance Agreement)  

6.แผนการสร้างบุคคลต้นแบบ สธค.

-จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 85

 

 

 

 

-การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

-จำนวนพนักงานที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ  จำนวน 3 คน

2,552,900 บาท

(งบพัฒนาบุคลากร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,240,000  บาท

(งบพัฒนาบุคลากร)

 

 

 

100,000 บาท

(งบ CG)

งานพัฒนาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารฯ

 

 

 

 

งานบริหารฯ

 

กลยุทธ์ที่ 2.2
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ

7.แผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ

 

 

โครงการที่ 5โครงสร้างองค์กรและกระบวนทำงาน

 

-ปรับปรุงกระบวนการอย่างน้อย  2  สาขา

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

 

1,000,000  บาท

(งบบำรุงรักษาไอที)

 

 

-

งานข้อมูลฯ

 

 

 

งานบริหารฯ

 

 

กลยุทธ์ที่ 2.3

การรักษาความมั่นคงทางด้านการเงินและการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

8.แผนบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

โครงการที่  6ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan)

 

-ระดับคะแนนของการดำเนินการตามเกณฑ์ที่ สคร.กำหนด

ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

-ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

 

 

2,000,000  บาท

(งบโฆษณาฯ)

300,000  บาท

(งบพัฒนาบุคลากร)

 

งานบัญชีฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

กลยุทธ์ที่ 3.1 
การตลาดเชิงรุก

9. แผนการศึกษาวิจัยทางการตลาด

-รายงานผลการศึกษาวิจัย

500,000 บาท

(ค่าจ้างที่ปรึกษา)

งานวิเคราะห์ฯ

10. แผนส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์

โครงการที่ 7

จัดทำแผนการตลาดของ สธค. และแผนธุรกิจรายสาขา

โครงการที่  8

การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

โครงการที่  9

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

     

-จำนวนเงินรับจำนำเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

 

 

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

 

 

-จำนวนผู้สมัครสมาชิก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของผู้ใช้บริการรับจำนำ

80,000  บาท

(งบพัฒนาบุคลากร)

 

302,000 บาท

(งบค่าโฆษณาฯ)

 

 

1,260,000 บาท

(งบค่าโฆษณาฯ)

 

 

1,200,000 บาท

(งบโฆษณาฯ)

 

กลยุทธ์ที่ 3.2
การสร้างความร่วมมือ

11.แผนสร้างสัมพันธ์สู่ชุมชน

 โครงการที่ 10 จัดทำความร่วมมือกับชุมชน/ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 โครงการที่  11 สธค. สานสัมพันธ์สู่ชุมชน

-จำนวนความร่วมมือกับชุมชน 1 ชุมชน
1 กิจกรรม
1 สาขา

-จำนวนความร่วมมือหน่วยงานภายนอก
1 แห่ง

528,000  บาท

(งบโฆษณาฯ)

งานวิเคราะห์ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

กลยุทธ์ที่ 4.1

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

12. แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ

-มีจำนวนผู้สมัครสมาชิก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของผู้ใช้บริการรับจำนำ

500,000  บาท

(งบบำรุงรักษาไอที)

 

งานข้อมูลฯ

กลยุทธ์ที่ 4.2

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

13.แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล

 

-พัฒนาระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวน 1 ระบบ

1,200,000  บาท(งบบำรุงรักษาไอที)

งานข้อมูลฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการองค์กร ที่ดีตามระบบธรรมา
ภิบาลด้วยความ
โปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม

กลยุทธ์ที่ 5
การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

14.แผนการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามระบบธรรมาภิบาล

 โครงการที่ 12เสริมสร้างธรรมาภิบาล

  โครงการที่  13

พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร

 โครงการที่  14

 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ 

โครงการที่ 15  พัฒนาบทบาทคณะกรรมการอำนวยการฯ

 

 

 

3,900,000 บาท

 

 

900,000 บาท

(งบโฆษณาฯ)

100,000 บาท

(งบโฆษณาฯ)

 

300,000 บาท

(งบพัฒนาบุคลากร)

 

 

 

 

2,600,000 บาท

(งบพัฒนาบทบาทคณะกรรมการฯ)

 

งานบริหารฯ

 

 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะห์ฯ

 

 

 

 

 

สำนักเลขาฯ

15.แผนการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)

-จำนวนกิจกรรมดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน

2,000,000 บาท

(งบโฆษณาฯ)

 

งานสารบรรณ

 

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) ของสำนักงานธนานุเคราะห์

โดยสรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

 

 

 

 

 

โครงการที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (โครงการเพิ่มเติมหลังทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562)

 

- จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมตามแผนอบรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

230,000 บาท งบพัฒนาบุคลากร (ขอใช้งบเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้ว)

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กลยุทธ์ที่ 2.2

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 2

พัฒนาการบริการรูปแบบใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการรับจำนำ

(แผนเพิ่มเติมหลังทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562)

 

 

 

1. มีสาขาใช้ระบบการให้บริการรูปแบบใหม่ (การส่งดอกเบี้ยโดยตู้อัตโนมัติจำนวน 2 สาขา)

 

 

ใช้งบประมาณเดิมของงบบำรุงรักษาไอที

งานพัฒนาธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งงขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1

การตลาดเชิงรุก

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 3

การพัฒนาตลาดเชิงรุก

(โครงการเพิ่มเติมหลังทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562)

1. จำนวนเงินรับจำนำที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3

2. ความสำเร็จของโครงการ ครบตามเป้าหมาย100%

1,628,000 บาท งบค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์องค์กร

(ขอใช้งบเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้ว)

งานการตลาดฯ